Fitcraft OÜ, registrikood 16201309, aadress KIvipõllu 21, Saue, Harjumaa, (edaspidi: Teenusepakkuja) e-poe müügi- ja tellimistingimused (edaspidi: Tingimused) kehtivad e-poes internetiaadressil www.sootreenisalene.ee (edaspidi: Koduleht)  ja teenuste ostmisel kõigi isikute (edaspidi: Ostja) ja Fitcraft Oü (edaspidi: eraldi Pool või ühiselt Pooled) vahel sõlmitavate müügilepingute (edaspidi Müügileping või Müügilepingud) tingimustena. Kaupade ja teenuste kohta kasutatakse alljärgnevalt ühiselt nimetust toode.

Teenusepakkuja ei paku meditsiiniteenuseid ega tervishoiuteenuseid või Kasutaja tervislikku seisundit puudutavaid arstlikke soovitusi või nõuandeid. Arstlike soovituste ja nõuannete saamiseks peaks Kasutaja pöörduma kvalifitseeritud arsti poole.

1.    Üldtingimused

1.1.    Toodete müüja on Fitcraft OÜ, registrikood 16201309 , aadress KIvipõllu 21, Saue, Harjumaa. E-posti aadress on info@sootreenisalene.ee

1.2.    Ostu-müügileping loetakse sõlmituks, kui tellimus on ostja poolt Teenusepakkujale esitatud. 

1.3.    Teenusepakkuja töötleb teie isikuandmeid vastavalt privaatsuspoliitikale, mis on leitavad Kodulehelt.

1.4.    Teenusepakkujal on õigus ühepoolselt Tingimusi muuta ja täiendada, tunnistada Tingimusi osaliselt või täielikult kehtetuks või neid tühistada, avaldades uued tingimused internetiaadressil https:www.sootreenisalene.ee . Tingimuste muudatused ja täiendused jõustuvad nende eeltoodud internetiaadressil avaldamisest. Müügilepingule kehtivad Tingimused, mis olid müügilepingu sõlmimise hetkel kodulehel esitletud.

1.5.    Ostja nõustub e-poest ostu sooritamisel Tingimustes sätestatuga. Käesolevates Tingimustes sätestatu jäetakse kohaldamata ulatuses, mil need lähevad vastuollu Eesti Vabariigi seadustes sätestatuga. Juhul, kui mõni Tingimuste säte osutub tühiseks või kehtetuks, ei mõjuta see ülejäänud sätete kehtivust.

1.6.    Tingimustele kohaldub Eesti Vabariigi õigus. Vaidluste tekkimisel lahendatakse need pooltevaheliste läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigi kohtus.

1.7.    Teenusepakkuja võib mitte võimaldada Ostjal Kodulehe vahendusel Müügilepingut sõlmida, kui Ostja rikub või on rikkunud mõnda varasemalt sõlmitud Müügilepingut või on ettevõtet FitCraft Oü muul viisil kahjustanud.

1.8.    Koduleht ja kogu selle sisu, sealhulgas, kuid mitte ainult kasutatav tarkvara, veebilehe graafika, kujundus, tekstid, pildid, kaubamärgid jms on Teenusepakkuja intellektuaalne omand või tema poolt litsentsi alusel kasutatav intellektuaalne omand. Kõik eelpool nimetatu on eraldi intellektuaalse omandi õiguste kaitse objektiks, mida ei ole Ostjal õigus Teenusepakkuja või muu õiguste omaja kirjaliku loata ühelgi juhul kasutada. 

1.9.    Lepingu sõlmimisel kinnitab Ostja, et ta on tutvunud Teenusepakkuja Tingimustega ja Privaatsuspoliitikaga ning aktsepteerib neid täielikult ja mööndusteta.

1.10.    Teenusepakkuja jätab endale õiguse muuta käesoleva e-poe sisu, süsteeme, tehnilisi üksikasju, lahtiolekuaegu, lepingutingimusi, täiendada ja parandada treening- ja toitumiskavasid jms.

1.11.    Lisainfo toodete, tarne-, maksetingimuste või muu kohta võtke ühendust telefonil +372 53010790 või e-maili teel info@sootreenisalene.ee

1.12.    Kodulehel pakutavad toitumiskavad, väljakutsed ja treeningprogrammid on Teenusepakkuja intellektuaalne omand. Kliendil puudub õigus eelnimetatud tooteid edasi müüa. Kliendil on õigus toitumiskavade, väljakutsete ja treeningprogrammide abil omandatud teadmisi enda arendamiseks kasutada. Eelnimetatud toodete soetamisega saadud teadmiste edasimüümine suuliselt, kirjalikult või muul viisil on keelatud.
1.13.     Teenusepakkuja ei vastuta enda pakutavate toodete müümisel selle eest, et toote soetamisel saavutab Klient soovitud treeningvormi, kehakaalu või muu mõõdetava tulemuse. Kaalulangus, treeningvorm ja muud mõõdetavad tulemused on mõjutatud enamatest tingimustest, kui üksnes programmi soetamine. Teenusepakkuja ei vastuta treeningvahendite ebakorrektse kasutamise tagajärjel tekkinud võimalike vigastuste või kahjude eest.

1.14.    Teenusepakkuja ei vastuta enda pakutavate toodete müümisel selle eest, et toote soetamisel saavutab Klient soovitud treeningvormi, kehakaalu või muu mõõdetava tulemuse. Treeningvorm, kehakaal ja muud mõõdetavad tulemused sõltuvad palju rohkematest tingimustest kui üksnes toote soetamisest. 

1.15.    Teenusepakkuja ei vastuta enda pakutavate toodete kasutamise või järgimise käigus tekkinud või tekkida võivate terviseprobleemide või vigastuste eest. Klient on kohustatud võtma tarvitusele kõik abinõud ohutuks treeninguks, konsulteerima vajadusel arstiga ning jälgima oma tervislikku seisundit kõigi Teenusepakkuja pakutavate toodete tarbimise käigus. Teenusepakkuja kinnitab, et annab treening-toitumis- ja muud nõu ja soovitusi oma parimate teadmiste kohaselt ning soovitused ja kavad on Teenusepakkuja teadmiste järgi tavakasutajale turvalised ja tervislikud.
1.16. Kasutajal on keelatud edastada, müüa või muul mistahes viisil Teenusepakkujalt saadud treening- ja toitumisjuhiseid edasi anda kolmandatele isikutele ilma Teenusepakkuja eelneva kirjaliku nõusolekuta.
1.17. Teenusepakkuja ei paku teenuseid piiratud teovõimega isikutele. Kasutajaks registreerides kinnitab isik, et ta täieliku teovõimega täisealine isik. Registreerimisega kinnitab Kasutaja eelnimetatud andmete õigsust ning Teenusepakkuja ei ole kohustatud neid kontrollima.
1.18. Teenusepakkuja soovitab enne Teenuste tellimist ja Teenuste kasutama asumist konsulteerida ja pidada nõu arstiga. Arstiga konsulteerimine enne Teenuste kasutama hakkamist on kohustuslik kui Kasutaja põeb ajutist või püsivat haigust või kui Kasutaja on rase või imetav ema.

2.    Hinnad ja tasumine

2.1.  Kõik hinnad on eurodes ning sisaldavad käibemaksu.
2.2. Kauba kirjelduses on toodud Kauba nimetus, ühikuhind ja põhiomadused (nn. tehniline kirjeldus). Ostjal on võimalik küsida e-kirja teel Teenusepakkuja täiendavat infot pakutavate toodete ja teenuste kohta.

2.3.  Kaupade hinnad ja saadavus võivad muutuda ette teatamata. Samuti on Fitcraftil õigus igal ajal teha muudatusi kaupade põhiomaduste tehnilistes kirjeldustes. Müügilepingule kehtivad Tingimused, mis olid Kodulehel kajastatud Müügilepingu sõlmimise momendil.

2.4. Ostja kohustub Müügilepingu sõlmimisel esitama andmed täpselt ja õigesti.

2.5. Müügileping kehtib kuni Müügilepingust tulenevate Poolte kohustuste nõuetekohase täitmiseni.

2.6.    Kauba eest on võimalik tasuda:

Krediit- või deebetkaardiga
Arve alusel vastavalt Teenusepakkuja poolt väljastatud arve-saatelehele.

3.    Ostmine www.sootreenisalene.ee e-poest

3.1.    Kui Teil esineb probleeme fitcrafti e-poes ostu sooritamisega, siis palume pöörduda klienditeeninduse poole e-posti aadressil info@sootreenisalene.ee

4.    Pretensioonide esitamise õigus

4.1.    Pretensiooni saab esitada kõikidele toodetele 2 aasta jooksul peale ostu sooritamist, kuid mitte hiljem kui 2 kuu möödudes peale defekti avastamist või ilmnemist e-posti aadressil. Tarbijale kauba müümise korral eeldatakse, et 6 kuu jooksul kauba Ostjale üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega.

4.2.    Pretensioonis tuleb märkida ostja nimi ja kontaktandmed, kauba puuduse kirjeldus ja arvatav põhjus, müügilepingu number. Pretensiooni esitamisel tuleb esitada puuduse kindlakstegemiseks Teenusepakkujale ka puudusega kaup.

4.3.    Teenusepakkuja ei anna omalt poolt kaubale garantiid, vaid vahendab kauba tootja garantiid.

4.4.    Pretensioon tuleb esitada kirjalikult. Pretentsioonile vastatakse 14 päeva jooksul alates selle esitamisest.

4.5.    Teenusepakkuja ei hüvita Ostjale mittevaralist kahju või kolmandale isikule makstud mittevaralise kahju hüvitist, samuti kaudset kahju (näiteks saamata jäävat tulu) ja kahju, mis Ostjal tekib võimatusest täita seoses kaubaga endale võetud kohustust. 

4.6  Kaup, mis edastatakse Ostjale digitaalselt, mida ei toimetata kätte füüsilisel andmekandjal (näiteks, virtuaalsed toitumis- ja treeningjuhised ning challengid), kui ostja on nimetatud kauba osas lepingu sõlminud. Lepingu sõlmimisega virtuaalsete toitumis- ja treeningjuhiste ostmiseks on Ostja kinnitanud, et ta kaotab seeläbi oma Müügilepingust taganemise õiguse.

6.    Teenusepakkuja taganemisõigus

6.1.    Kauba hinda, omadusi või muid Müügilepingu tingimusi on Kodulehel kuvatud valesti inimliku eksituse või süsteemivea tõttu, kusjuures selline eksitus peab mõistlikule ostjale olema eksitusena mõistlikult arusaadav (näiteks on 500 eurot maksev toode müügis hinnaga 50 eurot, mis ei oleks isegi kampaania korral mõistlikult võimalik olukord);

6.2.    Teenusepakkuja ei hüvita Ostjale mittevaralist kahju või kolmandale isikule makstud mittevaralise kahju hüvitist, samuti kaudset kahju (näiteks saamata jäävat tulu) ja kahju, mis Ostjal tekib võimatusest täita seoses kaubaga endale võetud kohustust. 

6.3.    Teenusepakkuja ei vastuta kahju eest, mis tekib Ostjal tulenevalt asjaolust, et Teenusepakkuja on kasutanud õigust Müügilepingust taganeda. 

Privaatsuspoliitika

Fitcraft OÜ, registrikood 16201309, aadress KIvipõllu 21, Saue, Harjumaa, (edaspidi: Fitcraft või vastutav töötleja) privaatsuspoliitika on ostu sooritamisel müügilepingu lahutamatuks osaks juhul, kui klient annab 

Müügi- ja tellimustingimused

Fitcraft OÜ, registrikood 16201309, aadress KIvipõllu 21, Saue, Harjumaa, (edaspidi: Teenusepakkuja) e-poe müügi- ja tellimistingimused (edaspidi: Tingimused) kehtivad e-poes internetiaadressil www.sootreenisalene.ee (edaspidi: Koduleht)  ja teenuste ostmisel kõigi isikute (edaspidi: Kasutaja) ja Fitcraft Oü (edaspidi: eraldi Pool või ühiselt Pooled) vahel sõlmitavate müügilepingute (edaspidi Müügileping või Müügilepingud) tingimustena. Kaupade ja teenuste kohta kasutatakse alljärgnevalt ühiselt nimetust toode.

Teenusepakkuja ei paku meditsiiniteenuseid ega tervishoiuteenuseid või Kasutaja tervislikku seisundit puudutavaid arstlikke soovitusi või nõuandeid. Arstlike soovituste ja nõuannete saamiseks peaks Kasutaja pöörduma kvalifitseeritud arsti poole.

1.    Üldtingimused

1.1.    Toodete müüja on Fitcraft OÜ, registrikood 16201309 , aadress KIvipõllu 21, Saue, Harjumaa. E-posti aadress on info@sootreenisalene.ee

1.2.    Ostu-müügileping loetakse sõlmituks, kui tellimus on ostja poolt Teenusepakkujale esitatud. 

1.3.    Teenusepakkuja töötleb teie isikuandmeid vastavalt privaatsuspoliitikale, mis on leitavad Kodulehelt.

1.4.    Teenusepakkujal on õigus ühepoolselt Tingimusi muuta ja täiendada, tunnistada Tingimusi osaliselt või täielikult kehtetuks või neid tühistada, avaldades uued tingimused internetiaadressil https:www.sootreenisalene.ee . Tingimuste muudatused ja täiendused jõustuvad nende eeltoodud internetiaadressil avaldamisest. Müügilepingule kehtivad Tingimused, mis olid müügilepingu sõlmimise hetkel kodulehel esitletud.

1.5.    Ostja nõustub e-poest ostu sooritamisel Tingimustes sätestatuga. Käesolevates Tingimustes sätestatu jäetakse kohaldamata ulatuses, mil need lähevad vastuollu Eesti Vabariigi seadustes sätestatuga. Juhul, kui mõni Tingimuste säte osutub tühiseks või kehtetuks, ei mõjuta see ülejäänud sätete kehtivust.

1.6.    Tingimustele kohaldub Eesti Vabariigi õigus. Vaidluste tekkimisel lahendatakse need pooltevaheliste läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigi kohtus.

1.7.    Teenusepakkuja võib mitte võimaldada Ostjal Kodulehe vahendusel Müügilepingut sõlmida, kui Ostja rikub või on rikkunud mõnda varasemalt sõlmitud Müügilepingut või on ettevõtet FitCraft Oü muul viisil kahjustanud.

1.8.    Koduleht ja kogu selle sisu, sealhulgas, kuid mitte ainult kasutatav tarkvara, veebilehe graafika, kujundus, tekstid, pildid, kaubamärgid jms on Teenusepakkuja intellektuaalne omand või tema poolt litsentsi alusel kasutatav intellektuaalne omand. Kõik eelpool nimetatu on eraldi intellektuaalse omandi õiguste kaitse objektiks, mida ei ole Ostjal õigus Teenusepakkuj või muu õiguste omaja kirjaliku loata ühelgi juhul kasutada. 

1.9.    Lepingu sõlmimisel kinnitab Ostja, et ta on tutvunud Teenusepakkuja Tingimustega ja Privaatsuspoliitikaga ning aktsepteerib neid täielikult ja mööndusteta.

1.10.    Teenusepakkuja jätab endale õiguse muuta käesoleva e-poe sisu, süsteeme, tehnilisi üksikasju, lahtiolekuaegu, lepingutingimusi, täiendada ja parandada treening- ja toitumiskavasid jms.

1.11.    Lisainfo toodete, tarne-, maksetingimuste või muu kohta võtke ühendust telefonil +372 53010790 või e-maili teel info@sootreenisalene.ee

1.12.    Kodulehel pakutavad toitumiskavad, väljakutsed ja treeningprogrammid on Teenusepakkuja intellektuaalne omand. Kliendil puudub õigus eelnimetatud tooteid edasi müüa. Kliendil on õigus toitumiskavade, väljakutsete ja treeningprogrammide abil omandatud teadmisi enda arendamiseks kasutada. Eelnimetatud toodete soetamisega saadud teadmiste edasimüümine suuliselt, kirjalikult või muul viisil on keelatud.
1.13.     Teenusepakkuja ei vastuta enda pakutavate toodete müümisel selle eest, et toote soetamisel saavutab Klient soovitud treeningvormi, kehakaalu või muu mõõdetava tulemuse. Kaalulangus, treeningvorm ja muud mõõdetavad tulemused on mõjutatud enamatest tingimustest, kui üksnes programmi soetamine. Teenusepakkuja ei vastuta treeningvahendite ebakorrektse kasutamise tagajärjel tekkinud võimalike vigastuste või kahjude eest.

1.14.    Fitcraft ei vastuta enda pakutavate toodete müümisel selle eest, et toote soetamisel saavutab Klient soovitud treeningvormi, kehakaalu või muu mõõdetava tulemuse. Treeningvorm, kehakaal ja muud mõõdetavad tulemused sõltuvad palju rohkematest tingimustest kui üksnes toote soetamisest. 

1.15.    Teenusepakkuja ei vastuta enda pakutavate toodete kasutamise või järgimise käigus tekkinud või tekkida võivate terviseprobleemide või vigastuste eest. Klient on kohustatud võtma tarvitusele kõik abinõud ohutuks treeninguks, konsulteerima vajadusel arstiga ning jälgima oma tervislikku seisundit kõigi Teenusepakkuja pakutavate toodete tarbimise käigus. Teenusepakkuja kinnitab, et annab treening-toitumis- ja muud nõu ja soovitusi oma parimate teadmiste kohaselt ning soovitused ja kavad on Teenusepakkuja teadmiste järgi tavakasutajale turvalised ja tervislikud.
1.16. Kasutajal on keelatud edastada, müüa või muul mistahes viisil Teenusepakkujalt saadud treening- ja toitumisjuhiseid edasi anda kolmandatele isikutele ilma Teenusepakkuja eelneva kirjaliku nõusolekuta.
1.17. Teenusepakkuja ei paku teenuseid piiratud teovõimega isikutele. Kasutajaks registreerides kinnitab isik, et ta täieliku teovõimega täisealine isik. Registreerimisega kinnitab Kasutaja eelnimetatud andmete õigsust ning Teenusepakkuja ei ole kohustatud neid kontrollima.
1.18. Teenusepakkuja soovitab enne Teenuste tellimist ja Teenuste kasutama asumist konsulteerida ja pidada nõu arstiga. Arstiga konsulteerimine enne Teenuste kasutama hakkamist on kohustuslik kui Kasutaja põeb ajutist või püsivat haigust või kui Kasutaja on rase või imetav ema.

2.    Hinnad ja tasumine

2.1.  Kõik hinnad on eurodes ning sisaldavad käibemaksu.
2.2. Kauba kirjelduses on toodud Kauba nimetus, ühikuhind ja põhiomadused (nn. tehniline kirjeldus). Ostjal on võimalik küsida e-kirja teel Teenusepakkuja täiendavat infot pakutavate toodete ja teenuste kohta.

2.3.  Kaupade hinnad ja saadavus võivad muutuda ette teatamata. Samuti on Fitcraftil õigus igal ajal teha muudatusi kaupade põhiomaduste tehnilistes kirjeldustes. Müügilepingule kehtivad Tingimused, mis olid Kodulehel kajastatud Müügilepingu sõlmimise momendil.

2.4. Ostja kohustub Müügilepingu sõlmimisel esitama andmed täpselt ja õigesti.

2.5. Müügileping kehtib kuni Müügilepingust tulenevate Poolte kohustuste nõuetekohase täitmiseni.

2.6.    Kauba eest on võimalik tasuda:

Krediit- või deebetkaardiga
Arve alusel vastavalt Fitcrafti poolt väljastatud arve-saatelehele.

3.    Ostmine www.sootreenisalene.ee e-poest

3.1.    Kui Teil esineb probleeme fitcrafti e-poes ostu sooritamisega, siis palume pöörduda klienditeeninduse poole e-posti aadressile info@sootreenisalene.ee 

4.    Pretensioonide esitamise õigus

4.1.    Pretensiooni saab esitada kõikidele toodetele 2 aasta jooksul peale ostu sooritamist, kuid mitte hiljem kui 2 kuu möödudes peale defekti avastamist või ilmnemist e-posti aadressil. Tarbijale kauba müümise korral eeldatakse, et 6 kuu jooksul kauba Ostjale üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega.

4.2.    Pretensioonis tuleb märkida ostja nimi ja kontaktandmed, kauba puuduse kirjeldus ja arvatav põhjus, müügilepingu number. Pretensiooni esitamisel tuleb esitada puuduse kindlakstegemiseks Teenusepakkujale ka puudusega kaup.

4.3.    Teenusepakkuja ei anna omalt poolt kaubale garantiid, vaid vahendab kauba tootja garantiid.

4.4.    Pretensioon tuleb esitada kirjalikult. Pretentsioonile vastatakse 14 päeva jooksul alates selle esitamisest.

4.5.    Teenusepakkuja ei hüvita Ostjale mittevaralist kahju või kolmandale isikule makstud mittevaralise kahju hüvitist, samuti kaudset kahju (näiteks saamata jäävat tulu) ja kahju, mis Ostjal tekib võimatusest täita seoses kaubaga endale võetud kohustust. 

4.6  Kaup, mis edastatakse Ostjale digitaalselt, mida ei toimetata kätte füüsilisel andmekandjal (näiteks, virtuaalsed toitumis- ja treeningjuhised ning challengid), kui ostja on nimetatud kauba osas lepingu sõlminud. Lepingu sõlmimisega virtuaalsete toitumis- ja treeningjuhiste ostmiseks on Ostja kinnitanud, et ta kaotab seeläbi oma Müügilepingust taganemise õiguse.

6.    Teenusepakkuja taganemisõigus

6.1.    Kauba hinda, omadusi või muid Müügilepingu tingimusi on Kodulehel kuvatud valesti inimliku eksituse või süsteemivea tõttu, kusjuures selline eksitus peab mõistlikule ostjale olema eksitusena mõistlikult arusaadav (näiteks on 500 eurot maksev toode müügis hinnaga 50 eurot, mis ei oleks isegi kampaania korral mõistlikult võimalik olukord);

6.2.    Teenusepakkuja ei hüvita Ostjale mittevaralist kahju või kolmandale isikule makstud mittevaralise kahju hüvitist, samuti kaudset kahju (näiteks saamata jäävat tulu) ja kahju, mis Ostjal tekib võimatusest täita seoses kaubaga endale võetud kohustust. 

6.3.    Teenusepakkuja ei vastuta kahju eest, mis tekib Ostjal tulenevalt asjaolust, et Fitcraft on kasutanud õigust Müügilepingust taganeda. 

Privaatsuspoliitika

Fitcraft OÜ, registrikood 16201309, aadress KIvipõllu 21, Saue, Harjumaa, (edaspidi: Fitcraft või vastutav töötleja) privaatsuspoliitika on ostu sooritamisel müügilepingu lahutamatuks osaks juhul, kui klient annab Fitcraftile-le oma isikuandmeid.

Klient on isik, kes on ostnud kaupa www.sootreenisalene.ee e-poes ja registreerunud erinevatesse treeningprogrammidesse.

1.    Isikuandmete töötlemise alused

1.1.    Teenusepakkuja töötleb isikuandmeid tagades isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb isikuandmeid loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest. Teenusepakkuja töötleb kliendi isikuandmeid vaid juhul ja sellises ulatuses, mis on vajalik allpool määratletud eesmärkide saavutamiseks.

1.2.    Teenusepakkuja töötleb kliendi isikuandmeid, kui on täidetud vähemalt üks alltoodud tingimus:

1.2.1.    klient on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;

1.2.2.    isikuandmete töötlemine on vajalik kliendi osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt kliendi taotlusele;

1.2.3.    isikuandmete töötlemine on vajalik Teenusepakkuja kui vastutava töötleja või volitatud töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks;

1.2.4.    isikuandmete töötlemine on vajalik Teenusepakkuja kui vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja –vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid.

1.3.   Teenusepakkuja eesmärkide täitmiseks: kaupade müümisel Teenusepakkuja e-poest, isiku Teenusepakkuja treeningprogrammi registreerimisel, toote garantii- ja remonditöö korraldamisel, kliendi tagasiside kajastamisel sotsiaalmeedias.

1.4.    FItcraft õigustatud huvi andmete töötlemiseks tähendab Fitcraft huvi pakkuda kliendile kvaliteetset teenust, mis vastab kliendi ootustele ja nõuetele, täita otseturunduse eesmärke ja suurendada müüki. Õigustatud huvil põhineval andmete töötlemisel võetakse arvesse kliendi huvisid, sh on kliendil õigus keelduda oma andmete töötlemisest õigustatud huvi alusel.

2.    Isikuandmed, mida töödeldakse

2.1.    Kliendi isikuandmed, mida töödeldakse, võivad sisaldada ees- ja perekonnanime, sünniaega ja/või isikukoodi, telefoninumbrit ja/või mobiiltelefoni numbrit, e-posti aadressi, kauba eest tasumisel kasutatud makseviisi, pangakonto numbrit, fotofaile, videosalvestusi, võrguidentifikaatoreid (IP-aadress), andmeid kliendi ostetud kaupade kohta (ostuajalugu) ja klienditoe andmeid.

3.    Isikuandmete kasutamine ja töötlemise eesmärgid

3.1.    Teenusepakkuja töötleb isikuandmeid kooskõlas õigusaktides kehtestatud nõuetega kliendi kontakteerumisel kodulehe www.sootreenisalene.ee vahendusel ja kliendi andmete registreerimisel Fitcraft treeningprogrammide soetamisel, sealhulgas, kui klient soovib osta e-poest toodet, lepingute sõlmimisel ja täitmisel, arvete väljastamisel, tellimuste täitmisel ja haldamisel, kauba kohaletoimetamisel ja õigustatud huvi alusel või seadusest tuleneva kohustuse täitmisel.

3.2.    Kliendi teenindamiseks võib töödelda olenevalt teenindussituatsioonist kõiki kliendi isikuandmeid.

3.3.    Teenusepakkuja töötleb isikuandmeid ka seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks, milleks on näiteks tarbijavaidluste lahendamine, raamatupidamine, rahapesu tõkestamist puudutav kohustus vms.

3.4.    Kliendi isikuandmeid (kliendi nimi, e-post, telefon) töödeldakse selleks, et lahendada kaupade müügi ja teenuste osutamisega seonduvaid küsimusi.

3.5.    Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks, kui seda on tarvis teha.

3.7.    Kliendi IP-aadressi ja teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse Teenusepakkuja e-poe teenuse osutamiseks ning e-poe kasutamise statistika koostamiseks.

3.8.   Teenusepakkuja kasutab oma kodulehel küpsiseid (inglise keeles „cookies“), mille funktsioon on statistika kogumine kodulehe liikluse kohta, kodulehe kasutamise kiirendamine ja mugavamaks muutmine kasutajate jaoks. See info aitab Teenusepakkuja oma kodulehekülge ajakohastada ja muuta info Klientidele paremini kättesaadavaks.

4.    Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

4.1.    Teenusepakkuja võib avaldada kliendi isikuandmeid Teenusepakkuja -le teenust pakkuvatele kolmandatele isikutele, kellega Teenusepakkuja on sõlminud lepingu ja kes on kohustatud tagama nõuetekohased kaitsemeetmed isikuandmete töötlemisel. Teenusepakkuja võib kliendi isikuandmeid edastada IT- ja serveriteenuse pakkujale e-poe toimimiseks ja andmemajutuseks; otseturundusteenuse pakkujale kliendi e-posti aadressi, eesnime ja sünnipäeva e-posti teel toimuva otseturundustegevuse korraldamiseks.

4.2.    Teenusepakkuja võib kasutada kliendi isikuandmeid oma õiguste kaitseks, auditeerimise või muu kontrolli teostamise käigus ning edastada sellega seoses kolmandatele isikutele kliendi isikuandmeid vajalikus ulatuses.

5.    Turvalisus ja andmete säilitamise põhimõtted

5.1.    Teenusepakkuja töötleb kliendi isikuandmeid kooskõlas õigusaktides kehtestatud nõuetega.

5.2.    Teenusepakkuja rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

5.3.    Kliendi eelneva nõusolekuta Teenusepakkuja ei edasta, müü ega avalikusta kogutud isikuandmeid kolmandatele isikutele, v.a kui selleks on seadusest tulenev kohustus või kui käesolevates tingimustes on sätestatud selline õigus.

5.5.    Vaidluste korral, mis on seotud maksetega, või tarbijavaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

5.6.    Kui klient kahtlustab, et tema isikuandmetega on toimitud vastupidiselt Teenusepakkuja isikuandmete kaitse tingimustes kirjeldatule ja/või on oht, et andmed on lekkinud võõrastele isikutele, palume kliendil Teenusepakkuja koheselt sellisest juhtumist teavitada e-posti aadressil info@sootreenisalene.ee  

6.    Isikuandmete muutmine

6.1.    Isikuandmeid saab muuta digitaalselt allkirjastatud avaldusega, mis tuleb saata e-posti aadressile info@sootreenisalene.ee

7.    Kliendi nõusoleku tagasivõtmine

7.1.    Kui isikuandmete töötlemine toimub kliendi nõusolekul, on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta. Isikuandmete töötlemise nõusoleku tagasivõtmise korral ei ole võimalik kliendil treeningkontot kasutada kuni uue nõusoleku andmiseni. Teenusepakkuja käsitleb andmete kustutamise nõuet kui treeningkonto lõpetamise soovi.

8.    Otseturustus

8.1.    Teenusepakkuja võib kliendi eraldi antaval nõusolekul kasutada kliendi e-posti aadressi otseturustusteadete ja uudiskirja saatmiseks. Selleks tuleb kliendil oma nõusolek anda e-poes ostu sooritades, millega klient annab Teenusepakkuja nõusoleku Teenusepakkuja pakkumiste ja uudiskirjade e-posti teel saamiseks. Kõik pakkumised ja uudiskirjad edastatakse Teenusepakkuja nimel. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid ja uudiskirja, siis tuleb kliendil vajutada Teenusepakkuja saadetud e-kirja jaluses olevale hüperlingile või muuta oma eelistust kliendikonto seadetes e-poes või esitada vastav soov kaupluses.

9.    Kliendi isikuandmete ülekandmine, kustutamine ja säilitamine

9.1.    Kliendil on igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega ning nõuda nende andmete ülekandmist, parandamist või kustutamist, v.a juhul, kui seadus sätestab teisiti.

9.2.    Kliendi soovil isikuandmete ülekandmiseks või kustutamiseks tuleb kliendil saata allkirjastatud avaldus Teenusepakkuja e-posti aadressile info@sootreenisalene.ee või saata avaldus postiga Teenusepakkujale. Teenusepakkuja  vastab kliendi taotlusele tarbetu viivituseta, kuid mitte hiljem kui ühe kuu jooksul pärast Kliendi taotluse saamist.

9.3.    Kliendi isikuandmeid hoitakse ainult elektroonilisel kujul Eestis ja Euroopa Liidu liikmesriigi territooriumil asuvates serverites. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks.


10.Lõppsätted

10.1 Teenusepakkuja ning temaga otseselt või kaudselt seotud ettevõtted (sealhulgas tütarettevõtted või ettevõtted, milles Teenusepakkuja on osanik või Teenusepakkuja osanik on osanik) ei vastuta mingite otseste, kaudsete, karistusõiguslike või tsiviilõiguslike kahjude eest (eelkõige, kuid mitte ainult otsese ja kaudse kahju, saamata jäänud tulu jm võimaliku kahju eest), mis on seotud Teenuste kasutamisega või Teenusepakkuja poolt avaldatud informatsiooniga.

10.2   Vaidluste lahendamine

Andmekaitsega seotud küsimustes palume ühendust võtta aadressil info@sootreenisalene.ee .

Järelevalveasutus on Andmekaitse Inspektsioon, kelle poole saate pöödruda e-posti aadressil info@aki.ee.

Teenusepakkuja privaatsuspoliitika kehtib alates 13.04.21

.

oma isikuandmeid.

Klient on isik, kes on ostnud kaupa www.sootreenisalene.ee e-poes ja registreerunud erinevatesse treeningprogrammidesse.

1.    Isikuandmete töötlemise alused

1.1.    Teenusepakkuja töötleb isikuandmeid tagades isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb isikuandmeid loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest. Teenusepakkuja töötleb kliendi isikuandmeid vaid juhul ja sellises ulatuses, mis on vajalik allpool määratletud eesmärkide saavutamiseks.

1.2.    Teenusepakkuja töötleb kliendi isikuandmeid, kui on täidetud vähemalt üks alltoodud tingimus:

1.2.1.    klient on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;

1.2.2.    isikuandmete töötlemine on vajalik kliendi osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt kliendi taotlusele;

1.2.3.    isikuandmete töötlemine on vajalik Teenusepakkuja kui vastutava töötleja või volitatud töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks;

1.2.4.    isikuandmete töötlemine on vajalik Teenusepakkuja kui vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja –vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid.

1.3.   Teenusepakkuja eesmärkide täitmiseks: kaupade müümisel Teenusepakkuja e-poest, isiku Teenusepakkuja treeningprogrammi registreerimisel, toote garantii- ja remonditöö korraldamisel, kliendi tagasiside kajastamisel sotsiaalmeedias.

1.4.    Teenusepakkuja õigustatud huvi andmete töötlemiseks tähendab Teenusepakkuja huvi pakkuda kliendile kvaliteetset teenust, mis vastab kliendi ootustele ja nõuetele, täita otseturunduse eesmärke ja suurendada müüki. Õigustatud huvil põhineval andmete töötlemisel võetakse arvesse kliendi huvisid, sh on kliendil õigus keelduda oma andmete töötlemisest õigustatud huvi alusel.

2.    Isikuandmed, mida töödeldakse

2.1.    Kliendi isikuandmed, mida töödeldakse, võivad sisaldada ees- ja perekonnanime, sünniaega ja/või isikukoodi, telefoninumbrit ja/või mobiiltelefoni numbrit, e-posti aadressi, kauba eest tasumisel kasutatud makseviisi, pangakonto numbrit, fotofaile, videosalvestusi, võrguidentifikaatoreid (IP-aadress), andmeid kliendi ostetud kaupade kohta (ostuajalugu) ja klienditoe andmeid.

3.    Isikuandmete kasutamine ja töötlemise eesmärgid

3.1.    Teenusepakkuja töötleb isikuandmeid kooskõlas õigusaktides kehtestatud nõuetega kliendi kontakteerumisel kodulehe www.sootreenisalene.ee vahendusel ja kliendi andmete registreerimisel Fitcraft treeningprogrammide soetamisel, sealhulgas, kui klient soovib osta e-poest toodet, lepingute sõlmimisel ja täitmisel, arvete väljastamisel, tellimuste täitmisel ja haldamisel, kauba kohaletoimetamisel ja õigustatud huvi alusel või seadusest tuleneva kohustuse täitmisel.

3.2.    Kliendi teenindamiseks võib töödelda olenevalt teenindussituatsioonist kõiki kliendi isikuandmeid.

3.3.    Teenusepakkuja töötleb isikuandmeid ka seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks, milleks on näiteks tarbijavaidluste lahendamine, raamatupidamine, rahapesu tõkestamist puudutav kohustus vms.

3.4.    Kliendi isikuandmeid (kliendi nimi, e-post, telefon) töödeldakse selleks, et lahendada kaupade müügi ja teenuste osutamisega seonduvaid küsimusi.

3.5.    Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks, kui seda on tarvis teha.

3.7.    Kliendi IP-aadressi ja teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse Teenusepakkuja e-poe teenuse osutamiseks ning e-poe kasutamise statistika koostamiseks.

3.8.   Teenusepakkuja kasutab oma kodulehel küpsiseid (inglise keeles „cookies“), mille funktsioon on statistika kogumine kodulehe liikluse kohta, kodulehe kasutamise kiirendamine ja mugavamaks muutmine kasutajate jaoks. See info aitab Teenusepakkuja oma kodulehekülge ajakohastada ja muuta info Klientidele paremini kättesaadavaks.

4.    Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

4.1.    Teenusepakkuja võib avaldada kliendi isikuandmeid Teenusepakkuja -le teenust pakkuvatele kolmandatele isikutele, kellega Teenusepakkuja on sõlminud lepingu ja kes on kohustatud tagama nõuetekohased kaitsemeetmed isikuandmete töötlemisel. Teenusepakkuja võib kliendi isikuandmeid edastada IT- ja serveriteenuse pakkujale e-poe toimimiseks ja andmemajutuseks; otseturundusteenuse pakkujale kliendi e-posti aadressi, eesnime ja sünnipäeva e-posti teel toimuva otseturundustegevuse korraldamiseks.

4.2.    Teenusepakkuja võib kasutada kliendi isikuandmeid oma õiguste kaitseks, auditeerimise või muu kontrolli teostamise käigus ning edastada sellega seoses kolmandatele isikutele kliendi isikuandmeid vajalikus ulatuses.

5.    Turvalisus ja andmete säilitamise põhimõtted

5.1.    Teenusepakkuja töötleb kliendi isikuandmeid kooskõlas õigusaktides kehtestatud nõuetega.

5.2.    Teenusepakkuja rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

5.3.    Kliendi eelneva nõusolekuta Teenusepakkuja ei edasta, müü ega avalikusta kogutud isikuandmeid kolmandatele isikutele, v.a kui selleks on seadusest tulenev kohustus või kui käesolevates tingimustes on sätestatud selline õigus.

5.5.    Vaidluste korral, mis on seotud maksetega, või tarbijavaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

5.6.    Kui klient kahtlustab, et tema isikuandmetega on toimitud vastupidiselt Teenusepakkuja isikuandmete kaitse tingimustes kirjeldatule ja/või on oht, et andmed on lekkinud võõrastele isikutele, palume kliendil Teenusepakkuja koheselt sellisest juhtumist teavitada e-posti aadressil info@sootreenisalene.ee  

6.    Isikuandmete muutmine

6.1.    Isikuandmeid saab muuta digitaalselt allkirjastatud avaldusega, mis tuleb saata e-posti aadressile info@sootreenisalene.ee

7.    Kliendi nõusoleku tagasivõtmine

7.1.    Kui isikuandmete töötlemine toimub kliendi nõusolekul, on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta. Isikuandmete töötlemise nõusoleku tagasivõtmise korral ei ole võimalik kliendil treeningkontot kasutada kuni uue nõusoleku andmiseni. Fitcraft käsitleb andmete kustutamise nõuet kui treeningkonto lõpetamise soovi.

8.    Otseturustus

8.1.    Teenusepakkuja võib kliendi eraldi antaval nõusolekul kasutada kliendi e-posti aadressi otseturustusteadete ja uudiskirja saatmiseks. Selleks tuleb kliendil oma nõusolek anda e-poes ostu sooritades, millega klient annab Teenusepakkuja nõusoleku Teenusepakkuja pakkumiste ja uudiskirjade e-posti teel saamiseks. Kõik pakkumised ja uudiskirjad edastatakse Teenusepakkuja nimel. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid ja uudiskirja, siis tuleb kliendil vajutada Teenusepakkuja saadetud e-kirja jaluses olevale hüperlingile või muuta oma eelistust kliendikonto seadetes e-poes või esitada vastav soov kaupluses.

9.    Kliendi isikuandmete ülekandmine, kustutamine ja säilitamine

9.1.    Kliendil on igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega ning nõuda nende andmete ülekandmist, parandamist või kustutamist, v.a juhul, kui seadus sätestab teisiti.

9.2.    Kliendi soovil isikuandmete ülekandmiseks või kustutamiseks tuleb kliendil saata allkirjastatud avaldus Teenusepakkuja e-posti aadressile info@sootreenisalene.ee või saata avaldus postiga Teenusepakkuja-lle. Teenusepakkuja vastab kliendi taotlusele tarbetu viivituseta, kuid mitte hiljem kui ühe kuu jooksul pärast Kliendi taotluse saamist.

9.3.    Kliendi isikuandmeid hoitakse ainult elektroonilisel kujul Eestis ja Euroopa Liidu liikmesriigi territooriumil asuvates serverites. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks.


10.Lõppsätted

10.1 Teenusepakkuja ning temaga otseselt või kaudselt seotud ettevõtted (sealhulgas tütarettevõtted või ettevõtted, milles Teenusepakkuja on osanik või Teenusepakkuja osanik on osanik) ei vastuta mingite otseste, kaudsete, karistusõiguslike või tsiviilõiguslike kahjude eest (eelkõige, kuid mitte ainult otsese ja kaudse kahju, saamata jäänud tulu jm võimaliku kahju eest), mis on seotud Teenuste kasutamisega või Teenusepakkuja poolt avaldatud informatsiooniga.

10.2   Vaidluste lahendamine

Andmekaitsega seotud küsimustes palume ühendust võtta aadressil info@sootreenisalene.ee

Järelevalveasutus on Andmekaitse Inspektsioon, kelle poole saate pöödruda e-posti aadressil info@aki.ee.

Teenusepakkuja privaatsuspoliitika kehtib alates 13.04.21

.